عمیقا معتقدیم کارِ ما … کارما دارد …!!!

هرچه بکاری همان را درو خواهی کرد.